Tüzük

ATA TEKNİK HAVACILIK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1 – Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: Ata Teknik Havacılık Derneğidir.

Uluslararası havacılık sektöründe “Aviation Technical Association” olarak anılacaktır.

Derneğin resmi logosu ek’te ibraz edilmiştir.

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi yoktur. Gerekli hallerde yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açılması Yönetim Kurulu’nun, şubeler açılması Genel Kurul’un yetkisindedir.

Madde 2 – Derneğin Amacı, Biçimi ve Faaliyet Kapsamı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün ilgili mevzuatları gereğince, uçak bakımı ve hizmetleri veren kuruluşlarda, uluslararası havacılık alanında nitelikli çalışan olarak adlandırılan Lisanslı Uçak Bakım Mühendisleri, Lisanslı Uçak Bakım Teknisyenleri, Özel işlemler gerektiren NDT Onaylayıcı personelleri, mühendislik hizmeti veren ve alanında uzmanlaşmış mühendis ve mühendis adayları, yetkileri dahilinde komponent bakımlarını yapan ve sefere vermeye yetkili Komponent Onaylayıcı Personelleri ve alanı itibariyle uçuş emniyetine doğrudan ve dolaylı olarak katkı saylayan tüm havacılık ve savunma sanayi çalışanlarının, yurt içinde ve yurt dışında kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanda sosyokültürel çalışmalar yapmak.

Ulusal otoritemiz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Avrupa Havacılık ve Emniyet Ajansı (EASA) ve  Federal Havacılık Otoritesi (FAA) regülasyonlarını en güncel haliyle takip edip, değişim ve gelişmeleri üyeleriyle paylaşmak ve uçuşa elverişliliği ön planda tutarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle çalışmalar yürütüp daha sağlıklı, verimli  ve kaliteli iş gücü yaratmak.

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 1. Ulaştırma Bakanlığı SHGM tarafından verilen Hava Aracı Bakım Lisansı, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA tarafından verilen EASA PART-66 Hava Aracı Bakım Lisansı, Federal Havacılık Otoritesi FAA tarafından verilen Hava Aracı Bakım Lisansı ile ilgili ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi konusunda ilgili otoriteler ile çözümüne yönelik çalışmalar yapmak ve interaktif çözümler sunmak.
 2. Üyelerinin, Lisanslandırma ve bununla ilgili konularda doğabilecek hak kaybı ve mağduriyetlerini hukuki olarak takip ederek çözüm yolları hususunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çalışmalar yapmak,
 3. Amaç ve ilkelerine uygun olarak üyelerinin çalışma ve yaşam şartlarını yükseltebilecek ve katkı sağlayacak konularda havacılık otoritelerinin yurt içi ve yurt dışı eğitim ve seminerlerine katılmak ve katılım sağlanmasını artırıcı faaliyetlerde bulunmak,
 4. Bulunduğu sektörün içinde yer alan Uçucu Personellerin ve Uçucu Teknisyenlerin ilgili mevzuat ve yönetmelikler kapsamında mesleki şartlarının iyileştirmesine yardımcı olacak öneriler sunmak ve uygulanabilirliğini takip etmek.
 5. Lisanslı personel dışında hizmet verdiği tüm havacılık çalışanlarının sorun ve şikâyetlerini çözüm değerlendirmeleri yaparak, kalıcı ve yapıcı adımlar ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileriyle çalışmalar yapmak.
 6. Havacılık ve savunma sanayi alanlarında ve hava aracı bakım merkezlerinde, yönetici ve mühendis ünvanlarında hizmet üreten üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu “stres yönetimi, algı yönetimi, proje yönetimi, baskı altında doğru kararlar verebilme” ve benzeri eğitimler gerçekleştirmek veya danışmanlık hizmeti sağlamak ve üstlenmek.
 7. Üyelerinin hak kaybı ve mağduriyetlerine yol açabilecek konularda, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile birlikte müzakere edip çalışmalar yapmak.
 8. Gelişen ve sürekli değişen ulusal ve uluslararası havacılık sektöründe, aynı meslek grubunda bulunan çalışanların yurt içi ve yurt dışı çalışmalarını takip edip araştırmalar yapmak ve bu çalışmalar ışığında kalitenin artırılmasına destek olmak.
 9. Hizmet verdiği alanlarda, üyelerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini artıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi adına faaliyetler gerçekleştirmek, 
 10. Üyelerinin mesleki alanlarında kurs, seminer, konferans, panel ve benzeri çalışmaları düzenlemek.
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.
 12. Amaç ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği, izlenebilirliği ve ulaşılabilirliğini artıracak, dernek gündem ve çalışmalarını üyelerine aktaracak internet sayfaları, web portalı ve sosyal medya benzeri ağları kurmak, üyelerinin soru ve problemleri ile ilgili bildirimlerini bu yollarla takip etmek ve güncel kalmak.
 13. Amaçlarını gerçekleştirmek için uygun çalışma ortamlarını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 15. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek.
 16. Üyelerinin yararlanmaları amacıyla, zamanlarını değerlendirebilmeleri ve sosyal faaliyetler geçekleştirebilmeleri için lokal  açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 17. Yönetim Kurulu’nca gerek görülen faaliyet alanlarında havacılık kolu kurmak.
 18. Diğer sektör çalışanlarıyla, dernek üyeleriyle ve dışarıdan katılımcılarla, deneyim ve tecrübelerini paylaşmak ve karşılıklı iletişimi güçlendirmek adına bir araya gelerek faaliyetler düzenlemek ve sosyal anlamda daha etkin bireyler oluşturmak. Bu amacı gerçekleştirecek yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sinema, spor, gezi, eğlence ve benzeri aktiviteler tertip etmek.
 19. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 20. Amacın gerçekleştirilmesi adına Yönetim Kurulu’nca gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak ve gerekli izinler alınmak koşuluyla, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 21. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 22. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 23. Yönetim Kurulu’nca gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik ve şube açmak.
 24. Üyelerinin yaşam standartlarını ve sosyal sorumluluklarını artırmak amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte çalışmalar yapmak.
 25. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
 26.  Mesleki gelişmeleri, idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek üyeleri aydınlatmak, mesleki konularda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirmek ve ilgili konularda üyeleri temsilen ilgili kuruluşlarla iş birliği yapmak.
 27. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için, hizmetinden yararlanılması gereken kişileri, iş kanunu kapsamında çalıştırabilmek, bu kişilerin ücret, sigorta ve diğer giderlerini dernek gelirlerinden karşılamak ve gerektiğinde hizmet satın almak.

Madde 3 – Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Dernekler Kanununun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri; derneğin kurucuları ile, müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Madde 4 – Üyelik Türleri

Asıl Üye; Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmaktır.

Onursal Üye; Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Şu kadar ki Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler.

Onursal Üye sayısı, dernek üye sayısının yüzde 5’ini geçemez.

Madde 5 – Üyelik İşlemleri

Yazılı biçimde başvurarak dernek amacını benimsediğini belirten ve belli bir aidat yükümlenen, medeni haklarını kullanma yetkisine haiz, 18 yaşını doldurmuş, ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar dahil olmak üzere beş yıldan fazla hapis cezasına mahkum olmayan, yüz kızartıcı suçlardan ve anayasaya aykırı suçlardan (yahut bu kanunla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden) kesin olarak hüküm giymemiş kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Asil Üye kabul edilirler. Yönetim Kurulu üyelik müracaatlarını en geç otuz gün içinde  karara bağlar.

Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları Yönetim Kurulu onayı ile şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Şube Yönetim Kurullarınca uygun bulunan “üyeliğe kabul” veya “üye kaydının silinmesi” işlemleri, Merkez Yönetim Kurulu onayı sonrası gerçekleşir ve işleme konur. Şube Yönetim Kurullarından gelecek üyelik işlem talepleri, Merkez Yönetim Kurulu’nca en geç 30 gün içinde karara bağlanarak Şube Yönetim Kurulu’na bildirilir.

Üyeliği gerçekleştikten sonra kadro veya kısım değiştirenlerin üyelikleri devam eder.

Çalıştığı kurumlarda emekli olarak ayrılan üyeler eğer aidatlarını tam olarak ödüyorsa Asil üyelikleri devam eder.

Madde 6 – Üyelikten Çıkma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez ve üye söz konusu borçlarını, üyelikten ayrıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde ödemek ile yükümlüdür.

Madde 7 –  Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Yönetim Kurulu’nun verdiği görevlerden sürekli kaçınmak ve yapmamak,
 3. Yazılı ihtara rağmen üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, Yönetim Kurulu salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernek üyeliğinden çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir.

İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları askıya alınır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde, Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

Ölen üyenin dışında çıkan yada çıkarılan üyenin tüm aidat borçları ödenmediği taktirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Madde 8 – Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

    1 – Genel Kurul,

    2 – Yönetim Kurulu,

    3 – Denetleme Kurulu,

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 9 – Genel Kurul

1- Olağan Genel Kurul, en geç 3 yılda bir Mayıs ayında, Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

2- Yönetim veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

3- Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılabilir.

4- Yönetim Kurulu, tüzükte ve yasalarda gösterilen süre içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 10 – Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, derneğin internet sitesinde veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 11 – Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asil üyeleri tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan Başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

Madde 12 – Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile yapılır.

Gizli oylar, toplantı Başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Madde 13 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.   

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,

4- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen Yönetim Kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,    

7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

8- Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, huzur payı, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

10- Daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet vermek amacıyla derneğe uygun unvanlarda alacağı personel ve sosyal imkanlarının belirlenmesi hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

12- Derneğin amaçlarına benzer amaçlı ulusal veya uluslararası dernek, vakıf, üst birlik, federasyon ve benzeri kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

13- Derneğin fesih edilmesi,

14- Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

15- Mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

16- Derneğin en yetkili organı olarak, derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır,

17- Derneğin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gerekli gördüğü ihtiyaç ve harcamaları yapmak için bir sandık veya bütçe kurulmasını hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

18- Derneğe üyeliği kabulünden sonra iş yasalarının 13. ve 17. Maddeleri dışında işsiz kalması ya da kaza sonucu malulen sakatlığının devamı halinde söz konusu maddi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Madde 14 – Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu, Beş (5) asıl ve Beş (5) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Sayman ve Üye’yi belirler. 

Yönetim Kurulu’na Başkan sıfatında seçilecek kişinin, hava aracı bakım ve onarım kuruluşlarında lisanslı ve en az 3 yıl (Otuz Altı ay) onaylayıcı personel olması yada son 7 yıl içerisinde bu görevi yapmış olması,  havacılık sektörünün teknik alanlarında şef mühendis yada üstü bir ünvanda bulunması veya son 7 yıl içerisinde bu görevlerden birinde bulunmuş olması beklenir.

Yönetim Kurulu, amaç ve faaliyet alanlarına uygun gerektiği sayıda komite kurabilir.

Dernek üyelerinden ve üye olmayanlardan komitelere üye atayabilir.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri de komitelerde görev alabilir.

Yönetimde olmayan üyeye de görev verilebilir.

Yönetim Kurulu (Başkan veya Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlası salt çoğunluk ile)  tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Başkan’ın oyu 2 oy sayılır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Yönetim Kurulu asıl üyeliğine atanır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri arasında yedek Yönetim Kurulu listesinden katılacak üye dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu görevleri arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi hariç görev  değişikliği yapabilir. Yönetim Kurulu Başkanının istifası durumunda Yöentim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı dahil diğer görevler Yönetim Kurulu asil üye sayısının salt çoğunluğu ile belirlenir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara iştirak etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

1- Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

2- Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek,

3- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

4- Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak,

5- Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

6- Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgesini hazırlamak,

7- Genel Kurul toplantılarının çağrısını yapmak, gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

8- Dernek çalışması için gerekli göreceği iç tüzükleri hazırlamak, değiştirmek ve iptal etmek konusundaki kararları almak,

9- Yönetim Kurulu, amaç ve faaliyet alanlarına uygun gerektiği sayıda komite kurabilir. Dernek üyelerinden ve üye olmayanlardan komitelere üye atayabilir.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri de komitelerde görev alabilir.

10- Uygun bulacağı çalışma ve yönetim komiteleri teşkil etmek, gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak ve Genel Kurul’un verdiği yetki doğrultusunda şube açılmasını sağlamak. Bunlara seçtiği üyeleri atayarak, verdiği konularda, çalışma ve hizmetlerinde kendisine yardımcı olacak yeni projeler hazırlatmak, amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapmak, tartışmalar düzenlemek, üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak amacıyla zaman zaman üyelerin konuklarının da katılabileceği ortak eğlenceli özel toplantılar düzenlemek ve düzenlettirmek,

11- Yapacağı olağan ve olağanüstü toplantıları denetçilere duyurmak, zamanında rapor vermelerini sağlamak,

12- Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine son vermek,

13- Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak,

14- Resmi ve özel kuruluşlar tarafından kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlardan üyelere bilgi vermek,

15- Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem Yönetim Kurulu’na bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek,

16- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

17- Taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

18- Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

19- Dernek Genel Kurulu’nca verilecek yetki ile, dernek Yönetim ve Denetim Kurulları’nın, kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, huzur payı, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

20- Genel Kurul’ca verilecek yetkiye istinaden sandık ve bütçe kurmak,

Madde 15 – Denetleme Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu, üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak Genel Kurul’ca seçilir.

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin en geç 5 gün içinde göreve çağrılması mecburidir.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetleme Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetleme Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır. 

Madde 16 – Derneğin İç Denetimi

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetleme Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız Denetleme Kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetleme Kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 17 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak tek sefere mahsus 150 TL alınır. Aylık olarak da 50 TL aidat alınır. Kurucu Üyeler, ilk sene bu ödentiyi yıllık peşin olarak öder. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin yurt içinde ve yurt dışında kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla girişeceği  ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.      

Madde 18 – Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 19 – Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- İşletme hesabı esasında tutulan yukarıda yazılı 1, 2, ve 3’üncü alt bentlerde kayıtlı defterler, bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 20 – Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 21 – Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir

Madde 22 – Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Yetki Belgesi:

Yönetim Kurulu üyeleri dışında para tahsil edecek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek Başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler dernek Başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Yönetim kurulu üyeleri dışında Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır. 

Madde 23 – Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Madde 24 – Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir,

Genel Kurul sonuç bildirimine;

1-Divan Başkanı, Başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası Yönetim Kurulu’nca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 25 – Derneğin Borçlanma Usulleri 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

Madde 26 – Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Dernek, gerekli görülen yerlerde Genel Kurulun kendisine yetki verdiği merkezi Yönetim Kurulu kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 27 – Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 28 – Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.  Yönetim Kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek, Denetleme Kurulu ise 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olarak şube Genel Kurulu’nca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

Madde 29 – Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan Genel Kurulu, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, şube Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubelerin Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, genel merkez Genel Kurulu’na katılır ve şubelerini temsilen her biri bir (1) oy kullanma hakkına sahiptir.

Şubelerin Yönetim veya Denetleme Kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetleme Kurulu’na seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 30 – Temsilcilik Açma

Dernek, yurtiçi ve yurtdışı gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek Genel Kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 31 – Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık veya kapalı olarak yapılır.

Madde 32 – Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ATA Teknik Havacılık Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde  33 – Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük otuz üç (33) maddeden ibarettir.